Generalforsamling 2017


Referat af generalforsamling d. 22. marts 2017 i
KlostergadeCentret v/ Aarhus Pensionistsamråd

1. Dirigent Aksel Wehner, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gyldig.

2. Referent Knud Molbæk.

3. Dirigenten udsatte punktet (Valg af stemmeudvalg).

4. I bestyrelsens beretning glædede formand Hanne Jensbo sig over foreningens forbedre-de økonomi. Nyt tag/ombygning/renovering af Blå Sal, herunder nyt gulv, forventes tid-ligst iværksat i 2018. Formanden takkede daglig leder Thomas Unterschlag og informati-onsmedarbejder Anders Jessen, samt kommunens repræsentant, Henriette Andersen, for inspirerende samarbejde, ligesom de frivillige fik stor tak for deres utrættelige ind-sats. To afgående bestyrelsesmedlemmer, Jytte Rasmussen og Poul Erik Justenborg, blev ligeledes takket for deres arbejde.
Formanden nævnte, at KlosterCaféen har fået egen bestyrelse og vedtægter og sendte samtidig en stor tak til cafeens leder Lisbeth Beedholm og de mange frivillige.
Hele formandsberetningen er vedhæftet referatet og kan desuden ses på hjemmesiden: klostergade.dk
Beretningen blev taget til efterretning.

5. Kasserer Kaj Nielsen redegjorde for årets resultat, et overskud på 292.334 kr.

6. Kassereren gennemgik også budgettet for 2017, der viser et underskud på 321.960 kr. Socialstyrelsen er ansøgt om et tilskud på 350.000 kr. På opfordring fra generalforsam-lingen vil fremtidige budgetoverslag for overskuelighedens skyld blive vist sammen med tallene for årsregnskabet. Budgetorienteringen blev taget til efterretning.

7. Vedtægtsændring vedtaget. ”§ 2 Formål, pkt. 4” ændres fra: ”at være aktiv interessent i KlosterCaféen” til: ”at varetage den daglige drift af KlosterCaféen i samarbejde med den ansatte køkkenleder og Frivilligcenter For Seniorer”.

8. Valg til bestyrelsen. Formand Hanne Jensbo, Knud Molbæk, Grete Sønderskov og Else Juul Grøn blev genvalgt. Nyt medlem: Lau Mikkelsen, Club 60+.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Mogens Borg Lauritzen, Århus Bagerlaugs Håndvær-kerkor og Fristedet Skæring, samt Birthe Krukow, Syklubben af 2014 og frivillig i Kloster-Caféen.

10. Under eventuelt takkede Birthe Krukow bestyrelse og ansatte for arbejdet for KlostergadeCentret.

Formanden takkede generalforsamlingen for fremmødet, hilste de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen og takkede dirigenten. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

31 stemmeberettigede medlemmer deltog.

Aarhus, marts 2017

Knud Molbæk

Referent