Indkaldelse til Generalforsamling, 22. juni 2021


Århus C, den 11. maj 2021.

Nyt fra Bestyrelsen til alle i KlostergadeCentret.

Som bekendt skete der i denne uge en større åbning af Danmark – og som tidligere meddelt har bestyrelsen vedtaget at forsøge at gennemføre den udsatte generalforsamling, så derfor

Indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling

tirsdag, den 22. juni 2021, kl. 14.00, i KlostergadeCentret,
med dagsorden i henhold til vedtægterne som følger:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Regnskab.
5. Budget.
6. Indkomne forslag.
7. Valg.
8. Eventuelt.

Indkomne forslag:
Der er indkommet et forslag fra bestyrelsen til ændring af vedtægternes §2 ”Formål”:

Bestyrelsen indstiller, at det fjerde punkt ændres til:

”at varetage den daglige drift af KlosterCaféen via en ansat køkkenleder og frivillige eller via bortforpagtning.”

Der er kommet forslag fra Flemming Lindeløf om indsættelse af nyt pkt. 7.12 i vedtægterne:

”7.12 Bestyrelsen skal

  • sikre maksimal åbenhed og information om sit arbejde
  • sikre gensidig forståelse om opgaver, indsatser og udvikling vi løbende info til og dialog med ansatte, medlemmer og frivillige.

Det betyder bl.a., at foreningens hjemmeside holdes løbende opdateret med relevant info – herunder dagsorden og referat af bestyrelsesmøder samt foreningens seneste årsberetninger, – regnskaber og -budgetter.

Bestyrelsen bør opsøge relevante, eksterne sparrings- og samarbejdspartnere – og kan nedsætte ad hoc-udvalg til at arbejde med særligt definerede opgaver.

Bestyrelsens medlemmer bør løbende lade sig kvalificere via relevant fagligt materiale fra f.eks. Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA).

Bestyrelsen skal løbende sikre sig, at dens arbejde er i overensstemmelse med de gældende vedtægter – og fremsætte forslag til vedtægtsændringer, hvis man vurderer et behov derfor.”

Fremsendelse af forslag:
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen og øvrige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

• Coronavirus nødvendiggør tilmelding til generalforsamlingen. Tilmeldingen skal ske senest tirsdag den 15. juni kl. 12.00 ved en mail til: GF21@klostergade.dk herefter vil du modtage kvittering for din tilmelding.

• Ved tilmelding på mere end 100 personer, vil generalforsamlingen blive udsat til efter ophævelsen af forsamlingsloft og øvrige restriktioner, sandsynligvis efter 1. august 2021.

• Adgang til generalforsamlingen er endvidere betinget af forevisning af Corona pas (dvs. enten færdigvaccineret eller testet negativ inden for 72 timer ved PCR-test eller lyntest (antigen-test).

• I henhold til KlostergadeCentrets vedtægter gælder følgende:
Møde og stemmeberettiget på generalforsamlingen er ethvert medlem, der kan fremvise et gyldigt medlemskort. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Kontingent skal være betalt senest sidste frist for tilmelding, dvs. 15. juni 2021 for at kunne være opført på adgangslisten.

• Adgang til generalforsamlingen forudsætter som oven ført forudgående tilmelding og forevisning af Corona pas ved indgangen.

På bestyrelsens vegne
Erik Vigsø, formand
8624 2411 / 2424 3098