Generalforsamling 2018


Generalforsamlingen 2018 er nu blevet afholdt.

Herunder finder du et beslutningsreferat:

REFERAT
Ordinær generalforsamling 2018
KlostergadeCentret v/ Århus Pensionistsamråd
Onsdag d. 14. marts 2018, kl. 14.00 i Klostergade 37, Rød Sal

 

ad 1)Valg af dirigent:
Erik Vigsø, som fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dagsordenen udformet i   henhold til vedtægterne med ”valg af revisor” tilføjet (pkt. 10a)

 

ad 2)Valg af referent:
Knud Molbæk

 

ad 3)Valg af stemmeudvalg:
(udskudt)

 

ad 4)Bestyrelsens beretning v/ formanden:
”Først og fremmest en kæmpe tak til alle jer frivillige, der trofast møder op hver dag og til alle lejligheder. Takken gælder både dem på kontoret, i café og køkken samt de mange formænd og tovholdere på husets aktiviteter. Uden jer – intet KlostergadeCenter”, pointerede fmd. Hanne Jensbo.
Hanne Jensbo fremhævede centrets forbedrede økonomi, herunder tilskuddet fra Socialstyrelsen på 350.000 kr., som bl.a. har muliggjort at lønne daglig leder, Thomas Unterschlag og informationsmedarbejder, Anders Jessen, på fuld tid. Begge fik bestyrelsens tak for energisk arbejdsindsats. Køkkenleder, Lisbeth Beedholm, KlosterCaféen, fik tak for myndig og empatisk drift og omsorg for de frivilliges trivsel.
Formanden takkede desuden det afgående bestyrelsesmedlem, Kaj Nielsen, for hans store indsats på økonomistyringsområdet, inspiration, kogekunst i café-køkkenet og gode humør.
Den forbedrede økonomi har givet råd til en tiltrængt renovering af trappeopgang, toiletter og gulve, aircondition i cafékøkkenet.
Formanden roste projektmedarbejder Inge Juuls indsats i projekt ”Vejen til nye venner” og udtrykte håb om, at der kan skaffes penge til, at Inge Juul kan fortsætte det succesfulde arbejde med at skabe aktiviteter for ensomme ældre og give dem nye sociale kontakter og oplevelser.
Formanden fremhævede også det øgede samarbejde med MSO, Magistraten for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, ikke mindst i kraft af kontakten til programleder Henriette Andersen, MSO.
To nye klubber, Club 60+ 2 og Klosterpigerne blev hilst velkommen sammen med nye aktiviteter: kortspil, madlavning, fredagsbrunch, Projekt SENJOR samt aktiviteter for ældre syriske flygtninge. ”Det holder huset levende og sydende af aktivitet”, sagde formanden.
Gallafesten til fejring af frivilligheden på Aarhus Teater i januar var en flot start på ”Aarhus Europæisk Frivillighovedstad 2018. Gallafesten gav foruden et overskud på ca. 36.000 kr., som er uddelt til sociale formål i byen, værdifuld opmærksomhed, omtale og kendskab til KlostergadeCentret.

 

ad 5)Regnskab 2017:
Kasserer Kaj Nielsen fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Kaj Nielsen forklarede bl.a. stigningen i administrationsomkostningerne fra godt 32.000 kr. i 2016 til knap 178.000 kr. i 2017. Stigningen skyldes vedligehold af lokaler, nævnt i bestyrelsens beretning, nemlig maling af trappeopgang, renovering af toiletter og gulve, aircondition i cafékøkkenet.

 

ad 6)Budgetorientering for 2018:
Kasserer Kaj Nielsens budgetorientering blev taget til efterretning. Et spørgsmål fra salen om evt. udvidelse af KlostergadeCentret blev konkretiseret til bygningsejer, KFUMs, planer om at inddrage øverste halvdel af Blå Sal til etablering af udlejeboliger samt opførelse af en terrasse i gården blev besvaret med, at intet er afklaret vedrørende disse projekter.

 

ad 7)Forslag til vedtægtsændring af § 7:
Nuværende ordlyd:
§ 7.1
Bestyrelsen for “Foreningen KlostergadeCentret ved Aarhus Pensionistsamråd” består af 7 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode.
Forslag til tilføjelse:
Bestyrelsen skal til enhver tid være bredt sammensat med repræsentanter fra forskellige brancher og med forskellige kompetencer og erfaringer.

Vedtægtsændringen/tilføjelsen blev vedtaget.

 

ad 8)Indkomne forslag:

Rejse- og oplevelsesklubben i KlostergadeCentret stillede følgende forslag:

”Pt. betaler medlemmerne af rejse – og oplevelsesklubben et årligt kontingent til KlostergadeCentret på kr. 300,00 uanset, hvad tid på året de bliver optaget i klubben. Rejse- og oplevelsesklubben har en regel om, kun at optage nye medlemmer pr. januar og august.

Vi foreslår derfor, at de medlemmer, der optages i klubben pr. august, og som ved tilmeldingen ikke har andre ærinder i KlostergadeCentret end at deltages i rejse – og oplevelsesklubbens aktiviteter, kun betaler et ½ kontingent, for perioden august til december måned”.

Forslaget fik en del kommentarer med på vejen. De faldt i to lejre, på den ene side: bibeholdelse af samme medlemspris uanset hvornår på året, man melder sig ind; herunder blev det præciseret, at indmeldelse og betaling i december også gjaldt betaling for medlemskab i hele det efterfølgende år.

På den anden side: reduceret takst jo længere hen på året, man melder sig ind. Rejse- og oplevelsesklubben gjorde opmærksom på, at forslaget, trods formuleringen, ikke skulle tolkes som at det lavere kontingent kun skulle gælde for Rejse- og oplevelsesklubbens medlemmer.

Formanden fremsatte under punktet følgende ændringsforslag:

Kontingent ved medlemskab tegnet i perioden: 1. januar – 30. juni: 300 kr.

Kontingent ved medlemskab tegnet i perioden: 1. august – 31. december: 150 kr.

Dirigenten karakteriserede formandens forslag, som mere vidtgående. Herved bortfaldt Rejse- og oplevelsesklubbens forslag. Formandens forslag blev sat til afstemning og vedtaget.

 

ad 9)Valg:

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

Leif Bardino (nyvalgt)

Margrethe Bogner (genvalgt)

Lau Mikkelsen (genvalgt)

 

ad 10)Valg af 2 suppleanter:

Mogens Borg Lauritzen (genvalgt)

Birthe Krukow (genvalgt)

 

ad 10a)Valg af statsautoriseret revisor:
Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (genvalgt)

 

ad 11)Eventuelt
Forslag fra medlem, Kjeld Jensen, Videoklubben om, at afgående bestyrelsesmedlem Kaj Nielsen valgte afsluttende fællessang: ”Det er i dag et vejr – et solskinsvejr”.

Thomas Unterschlag takkede bestyrelsen for ”uvurderlig sparring i mit daglige arbejde”.

 

ad 3)Valg af stemmeudvalg, pkt. 3:

(udgik)

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for ”forholdsvis” god ro og orden.

 

Godkendt Aarhus, d. 20. marts, 2018 af

Erik Vigsø
Dirigent

Knud Molbæk
Referent