Generalforsamling


Generelforsamlingen 2021, planlagt til afholdelse torsdag d. 18. marts, er pga. Corona-restriktionerne indtil videre udskudt på ubestemt tid.

En ny dato meldes ud så snart restriktionerne tillader det.

 


 

Referat af ordinær generalforsamling i KlostergadeCentret
afholdt onsdag d. 13 marts, 2019, kl. 14.00 – 16.00 i Rød Sal.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  Henrik Woer blev valgt.
 2. Valg af referent
  Thomas Unterschlag blev valgt.
 3. Bestyrelsens beretning
  Bestyrelsens beretning blev godkendt med bifald.
 4. Regnskab
  Regnskabet blev fremlagt af kasserer Leif Bardino, og blev godkendt.
 5. Budget
  Dirigenten understregede, at en godkendelse af budgettet samtidig betød en godkendelse af kontingentforhøjelsen, som blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling. Budgettet blev godkendt.
 6. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
 7. Valg:
  1. Valg af formand: Hanne Jensbo genopstiller ikke.
   Som ny formand valgtes Erik Vigsø.
  2. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Margrethe Bogner (genopstiller), Grete Sønderskov (genopstiller ikke) og Mogens Borg Lauritzen (genopstiller ikke).
   Margrethe Bogner blev genvalgt. Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes Anette Poulsen og Inge Vibeke Nielsen.
  3. Valg af 2 suppleanter: Birthe Krukow (genopstiller)
   Som suppleanter valgtes Birthe Krukow og Jan Hyldig.
 8. Evt.
  Ingen punkter. Generalforsamlingen afsluttedes med kaffe og kage.