Genralforsamling

Referat af ordinær generalforsamling d. 22. juni 2021:

Foreningen KlostergadeCentret ved Århus Pensionistsamråd afviklede tirsdag den 22. juni 2021, kl. 14.00 sin ordinære generalforsamling for 2021 i KlostergadeCentret.

Dagsordenen var som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Regnskab
  5. Budget
  6. Indkomne forslag
  7. Valg
  8. Eventuelt

 

Følgende blev taget til referat:

Ad 1.                   Valg af dirigent

Advokat Jan Snogdal fra DLA Piper blev valgt som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at formalia var overholdt, og at generalforsamlingen derfor var lovlig og beslutningsdygtig.

Endvidere konstaterede dirigenten, at 57 stemmeberettigede medlemmer var til stede.

 

Ad 2.                   Valg af referent

Anders Jessen blev valgt som referent.

 

Ad 3.                   Bestyrelsens beretning

Bestyrelsesformand Erik Vigsø aflagde bestyrelsens beretning.

Beretningen var speciel, da den med baggrund i Corona-pandemien og aflysningen af generalforsamlingen i 2020 dækkede to år.

Der var i forlængelse af beretningen anledning til en god og konstruktiv debat, hvorefter bestyrelsens beretning blev taget til efterretning med applaus.

 

Ad 4.                   Regnskab

Foreningens revisor havde meddelt forfald, hvorfor det reviderede regnskab blev præsenteret af foreningens daglig leder Thomas Unterschlag.

Med baggrund i Corona-pandemien og et ærgerligt frafald af medlemmer, er der realiseret et underskud. Foreningens egenkapital er dog fortsat på et pænt niveau.

Efter diverse spørgsmål blev regnskabet taget til efterretning.

 

Ad 5.                   Budget

Thomas Unterschlag fremlagde budgettet for 2021.

Med baggrund i det reducerede medlemstal udviser budgettet et lille underskud.

Efter diverse spørgsmål og udtrykte ønsker om, at det med et farvel til Corona-pandemien lykkes at få flere medlemmer igen samt indtægt på bortforpagtningen af KlosterCaféen til FO-Aarhus, blev budgettet taget til efterretning.

 

Ad 6.                   Indkomne forslag

Det af bestyrelsen fremsatte forslag om ændring af vedtægternes § 2 vedrørende KlosterCaféen, der repræsenterer en fornøden konsekvensrettelse, blev motiveret af Erik Vigsø.

Forslaget blev vedtaget med det fornødne flertal på 2/3 af de fremmødte.

Fjerde punkt i §2 i vedtægterne ændres derfor til følgende ordlyd:

”at varetage den daglige drift af KlosterCaféen via en ansat køkkenleder og frivillige eller via bortforpagtning.”

Flemming Lindeløf motiverede sit forslag om indsættelse af et nyt pkt. 7.12 i vedtægterne.

Forslaget blev ikke vedtaget.

Under debatten blev det dog noteret, at forslaget indeholder gode elementer, der eventuelt bør implementeres i bestyrelsens forretningsorden eller arbejdsgrundlag.

Der var stillet et tredje forslag, der havde karakter af en opfordring til bestyrelsen. Forslagsstiller valgte at trække sit forslag med en bemærkning om, at det allerede var blevet imødekommet.

 

Ad 7.                   Valg

Uden modkandidat blev Erik Vigsø genvalgt som bestyrelsesformand for en 2-årig periode.

Uden modkandidater blev Margrethe Bogner, Else Juul Grøn og Anette Poulsen genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

Uden modkandidater blev Jan Hyldig, Leif Bardino og Inge Vibeke Nielsen genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode.

Uden modkandidater blev Martin Søballe og Frank Overgaard Jensen nyvalgt som bestyrelsessuppleanter for en 1-årig periode.

Erik Vigsø takkede generalforsamlingen for genvalget af bestyrelsen og den dermed udtrykte tillid til bestyrelsens arbejde og intentioner, ligesom han hilste de nye bestyrelsessuppleanter velkommen.

Beierholm blev genvalgt som revisor.

 

Ad 8.                   Eventuelt

Der var enkelte konstruktive bemærkninger, men ikke noget at føre til referat.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og gav ordet til bestyrelsesformand Erik Vigsø for en afsluttende kommentar.

Erik Vigsø takkede dirigenten og de fremmødte medlemmer for en god generalforsamling.

 

 

Som referent:

Aarhus, den 23. juni 2021

 

Anders Jessen

 

 

Tiltrådt som dirigent:

Aarhus den 23. juni 2021

 

Jan Snogdal

Scroll til toppen