Generalforsamling

Dagsorden til generalforsamling. 30. marts 2023 klokken 14.00. Blå Sal KlostergadeCentret.

Dagsorden.
1. valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab
5. Budget
6. Indkomne forslag
7. Valg
8. eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Møde og stemmeberettiget på generalforsamlingen er ethvert medlem, der kan fremvise gyldigt medlemskort. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Der serveres kaffe og kage.

Referat af ordinær generalforsamling d. 8. marts 2022:

Foreningen KlostergadeCentret ved Århus Pensionistsamråd afviklede tirsdag den 8. marts 2022, kl. 14.00 sin ordinære generalforsamling for 2022 i KlostergadeCentret.

Dagsordenen var som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Regnskab
  5. Budget
  6. Indkomne forslag
  7. Valg
  8. Eventuelt

Konstituerede formand / næstformand Jan Hyldig bød velkommen til årets generalforsamling.

Ad 1.                   Valg af dirigent

Hans Halvorsen blev valgt som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at formalia var overholdt, og at generalforsamlingen derfor var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2.                   Valg af referent

Inge Vibeke Nielsen blev valgt som referent.

Ad 3.                   Bestyrelsens beretning

I konstituerede formand Margrethe Bogners fravær (sygdom) aflagde Jan Hyldig bestyrelsens beretning.

Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

Ad 4.                   Regnskab

Det reviderede regnskab blev fremlagt af kasserer Martin Søballe.

På grund af tekniske problemer, blev regnskabet læst op.

Efter flere spørgsmål blev regnskabet sat til afstemning. Flertallet stemte for regnskabet og 5 medlemmer stemte imod. Hermed godkendt.

Bestyrelsen blev opfordret  til at sætte regnskabet på hjemmesiden inden generalforsamlingen. Der bør også være mulighed for at hente et udskrevet eksemplar af regnskabet på kontoret eller det kan eventuelt udleveres ved indgangen til generalforsamlingen.

Ad 5.                   Budget

Martin Søballe fremlagde budgettet for 2022.

Budgettet blev taget til efterretning.

Ad 6.                   Indkomne forslag

Der var ingen forslag.

Ad 7.                   Valg

Uden modkandidat blev bestyrelsens forslag til ny formand, Hans Skou, valgt.

Hans Skou er bankmand samt tidligere medlem af Aarhus Byråd. Med i Kulturudvalg, sundheds- og omsorgsudvalg. Bestyrelsesmedlem af institutionen Holmstrupgaard. Har tidligere arbejdet med frivillige i bl.a. idrætsforening. Finder huset interessant og er parat til bestyrelsesarbejdet.

Uden modkandidater blev  Leif Bardino og Inge Vibeke Nielsen genvalgt for en 1-årig periode.

Uden modkandidater blev Lisbet Lautrup og Søren Fomsgaard valgt for en 2-årig periode.

Begge er medlem af forskellige foreninger i KGC. Er villige til at gøre en indsats for huset.

Uden modkandidater blev Frank Overgaard Jensen genvalgt som 1. suppleant og Lars Held Pedersen valgt som 2. suppleant.

Margrethe Bogner, Jan Hyldig og Martin Søballe udtræder af bestyrelsen.

Stor tak for deres kæmpe arbejde i bestyrelsen.

Ad 8.                   Eventuelt

Der er pt. 377 medlemmer af KGC.

Der var 2 indlæg angående Caféen. Dette tager bestyrelsen til efterretning.

Der blev spurgt om muligheden for kraftigere internet. Dette tages til efterretning.

Hans Halvorsen afsluttede generalforsamlingen og gav ordet videre til konstituerede formand Jan Hyldig,

Jan Hyldig takkede dirigenten og deltagerne for god ro og orden.

Som referent:
Inge Vibeke Nielsen

Aarhus, den 9. marts 2022


Scroll til toppen