Generalforsamling

Referat fra Generalforsamlingen i KlostergadeCentret. 21. marts 2024 kl. 14,00 i Blå sal.

Hans Schou bød velkommen.
46 stemmeberettiget medlemmer.
Ad 1) Valg af dirigent: Lars Heldo
Der var en tilføjelse til dagsordenen. Punkt 8. eventuelt var ”faldet” ud af dagsordenen.
o Enighed om tilføjelsen.
Ad 2) Valg af referent: Inge V. Nielsen
Ad 3) Bestyrelsens beretning:
Formand Hans Schou fremlagde beretningen på bestyrelsens vegne.
o Der har i det forløbende år været godt gang i KlostergadeCentret (KGC).
o Målgrupperne er udvidet og flere aktiviteter er kommet til KGC.
o Bestyrelsen er løbende i dialog med og har en konstruktiv kontakt med Rådmanden for magistraten for sundhed og omsorg (MSO). Bestyrelsen arbejder videre på planerne vedr. styrelsen af KGC.
o KGC bliver og kan bruges mere og mere. Gerne 7 dage om ugen. Der åbnes op for nye grupper. Flere grupper er allerede tilmeldt KGC. Det gælder om at sprede budskabet om de gode og fleksible forhold i KGC.
o Dags dato er der 572 medlemmer af KGC.
o Hans Schou takkede daglig leder Hanne Hedegaard og bestyrelsen for godt samarbejde. Tak til alle på kontoret samt alle frivillige for deres indsats for KGC.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
AD 4) Regnskab.
Inger Lohfeld gennemgik grundigt de omdelte regnskaber for 2023.
o Der var ingen kommentarer fra medlemmerne til regnskaberne for KlostergadeCentret samt regnskabet for KlosterCaféen.
Godkendt med akklamation.
Ad 5) Budget for 2024.
Budgettet blev ligeledes gennemgået af Inger Lohfeld.
o Efter gennemgang og uden kommentarer blev budgettet taget til efterretning.
Ad 6) Indkomne forslag.
Fra bestyrelsen: Lars Held redegjorde for bestyrelsens forslag
§ 4 medlemskab: stk. 4.5 Medlemskab følger kalenderåret. Ændres til: medlemskab er halvårligt.
Godkendt med 45 stemmer for og 1 stemme imod.
§ 5 Generalforsamling: stk. 5.3 Der kan fremvise gyldigt medlemskort. Slettes!!
Enstemmigt godkendt.
Kontingentforhøjelse: Fra kr. 200,00 til kr. 250,00 halvårligt.
Godkendt med 44 stemmer for og 2 stemmer imod – efter flere kommentarer fra medlemmerne.
Ad 7) Valg
a. Bestyrelsesmedlem Lisbet Lautrup genvalgt for 2 år
b. Bestyrelsesmedlem Lars Held genvalgt for 2 år
c. Nyt bestyrelsesmedlem Lotte Halleløv valgt for 2 år
d. Suppleant Kristian Jensen genvalgt for 1 år
e. Suppleant Hanne Damm genvalgt for 1 år.
Bestyrelsen ser således ud efter generalforsamlingen 2024:
– Formand Hans Scou
– Næstformand Lisbet Lautrup
– Kasserer Inger Lohfeld
– Sekretær Inge V. Nielsen
– Bestyrelsesmedlem Lars Held
– Bestyrelsesmedlem Frank Overgaard
 Bestyrelsesmedlem Lotte Halleløv
– Suppleant Hanne Damm
– Suppleant Kristian Jensen
Stikord fra de 3 gruppers arbejde:
1. Ideer til øgede indtægterne til KGC.
2. Nye aktiviteter.
3. Nye frivillige samt medlemmer.
*  Kontingent forhøjelse
* Evt. søge om forhøjet tilskud fra Aarhus Kommune
* Lister/folder/hæfter med aktiviteter omdeles af medlemmer til DOKK1, fysioterapeut, fod-, og læge- konsultationer, m.fl.
* Plakater opsættes i lokalcentre, kirker og i KGC.
* Udlejning til private arrangementer.
* Mere reklamering.
* Familieaktiviteter. (børn & forældre)
* Loppemarked.
* Plade messe (LP)
* Gåture i grupper.
* Kunstudstillinger.
* Informations kursus for frivillige og tovholdere. Dette så alle ved, hvad der skal gøres.
* Arr. fælles sangaften for alle kor. Mod entre betaling!
*  Hjemmesiden
* Opslag på gangarealerne.
* Artikler i bladet Vital. (udkommer kvartalsvis)
* Links på hjemmesiden til diverse grupper eller klubber.
* Frivillige udefra – KGC samt Caféen mangler frivillige.
 * Artikler i Aarhus onsdag/lokalavisen samt Vital.
* Bruge sociale medier, indslag til TV og Facebook.
* Foreningsdag for KGC og nye grupper.
* Kontakte ReThinker ang. møder / arrangementer.
* Retro arrangementer.
* Arr. med butikken og Caféen.
* Diverse spil: kort, skak, brætspil m.m.
* Evt. linedans og traditionel dans.
* Mor /børn/ baby / familie arrangementer I Caféen.
* Caféen møbleres med retro møbler, ting og sager.
Ad 8) Eventuelt
* Der var omtale og reklame for Sommerhøjskolen i juni måned 2024. Der findes opslag i KGC samt omtale i
aktivitetsbrochuren og Facebook.
* Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at kaffemaskinen i Rød sal ikke var brugbar.
* Hans – takkede Hanne for hendes store indsats for KGC.
* Stor tak til alle på kontoret (ansatte og frivillige). De gør et kæmpe stykke arbejde og brænder for KGC.
* Tak til alle frivillige i Caféen – der ligeledes gør et stort arbejde i forbindelse med møder og arrangementer.
* Hanne takkede Else Grøn for 14 års arbejde i bestyrelsen og som frivillig i Caféen
* takkede desuden bestyrelsen for godt samarbejde.
*  Inger Juhl overrakte Hanne Hedegaard en buket blomster med stor tak fra de frivillige og ansatte.
* Formanden Hans Schou takkede alle for fremmødet samt god ro og orden.

 

Dagsorden.
1. valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab
5. Budget
6. Indkomne forslag
7. Valg
8. eventuelt

På valg til bestyrelsen er Lisbet, Lars og Else. Suppleanterne Hanne og Kristian. Else ønsker ikke genvalg.

Som noget nyt, bliver deltagerne inddelt i arbejdende gruppe på selve mødet

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Møde og stemmeberettiget på generalforsamlingen er ethvert medlem, der kan fremvise gyldigt medlemskort. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Der serveres kaffe og kage.

Scroll to Top