Generalforsamling

Dagsorden til generalforsamling. den 21. marts 2024 klokken 14.00. Blå Sal, KlostergadeCentret

Dagsorden.
1. valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab
5. Budget
6. Indkomne forslag
7. Valg
8. eventuelt

På valg til bestyrelsen er Lisbet, Lars og Else. Suppleanterne Hanne og Kristian. Else ønsker ikke genvalg.


Som noget nyt, bliver deltagerne inddelt i arbejdende gruppe på selve mødet

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Møde og stemmeberettiget på generalforsamlingen er ethvert medlem, der kan fremvise gyldigt medlemskort. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Der serveres kaffe og kage.

Referat af ordinær generalforsamling d. 30. marts 2023.

Foreningen KlostergadeCentret ved Århus Pensionistsamråd afviklede torsdag den 30. marts 2023, kl. 14.00 sin ordinære generalforsamling for 2023 i KlostergadeCentret.

Dagsordenen kan ses længere oppe på siden.

Hanne H. Mikkelsen bød velkommen til årets generalforsamling.

Stemmeberettigede medlemmer i alt 59 personer.

På grund af formand Hans Skous forsinkelse blev der ændret i rækkefølgen i dagsordenen. Dette blev godkendt af de fremmødte medlemmer.

Hanne berettede om KlostergadeCentrets og KlosterCaféens virke.

Inger Danielsen blev kåret som æresmedlem. Dette med tak for mange års indsats. Inger fik overrakt blomster samt et kontingentfrit “guld” medlemskort.

Herefter gik vi til punkt 1.

Ad 1.                   Valg af dirigent

Lars Held Pedersen blev valgt som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at formalia var overholdt, og at generalforsamlingen derfor var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Dog opfyldte indkaldelsen ikke helt kravene fra vedtægterne. Der blev henvist til indkomne forslag nr. 1.

Ad 2.                   Valg af referent

Inge Vibeke Nielsen blev valgt som referent.

Ad 5.                   Indkomne forslag

Der var indkommet forslag fra bestyrelsen og Lisbeth Reyenfeldt:

Bestyrelsen foreslår, at ændre vedtægternes regler om indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, da Aktiv Nyt ikke eksisterer længere.

§5.2: Ændres til: “Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. Indkaldelsen sker på hjemmesiden (www.klostergade.dk), Facebook og ved opslag på KlostergadeCentret med fire ugers varsel”.

§6.2: Ændres til: Indkaldelsen sker på hjemmesiden (www.klostergade.dk), Facebook og ved opslag på KlostergadeCentret med to ugers varsel med angivelse af motiveret dagsorden”.

Lars Held Pedersen argumenterede for bestyrelsens forslag. Aktiv Nyt blev droppet i 2021.
Forslaget blev herefter vedtaget enstemmigt.

Ad 3.                   Bestyrelsens beretning ved Hans Skou.
Herunder opfølgning på visionsmødet der blev afholdt den 22. februar 

Hans Skou fremlagde på vegne af bestyrelsen beretningen.
Vi kom fri af coronarestriktioner og forsamlingsforbud m.m. men skulle lige vænne os til det.

– KlostergadeCentret fik i foråret en ny daglig leder. Velkommen og tillykke til Hanne Mikkelsen
– Foreningen fik en ny formand ved seneste generalforsamling. Tak fordi I har bakket mig op og fordi I har holdt mig fast i linjen.
– Caféen er meget vigtig og med en opsagt aftale med FO måtte vi tænke nyt og tænke hurtigt, det tegner godt.
– Vi får et spændende første halvår 2023 med visions- og fremtidsdialog med Aarhus Kommune om fremtidens KlostergadeCenter.
– Ledelsen har haft fokus på medlemstal og aktiviteter i huset.

Fokus på trivsel blandt medlemmerne og de frivillige via orienteringsmøder og “personalemøder”. Vi satser på flere sociale arrangementer.

Café-driften og den dertil hørende økonomi har været og er et stort fokuspunkt for ledelse og bestyrelse – Nødvendigt og fremadrettet.

Lokaleudlejning blev sat på pause efter dialog med kommunen – Udlejning er ikke foreneligt med at kommunen betaler vores husleje.

Lejlighedsvis overskudskapacitet på vores lokaler stilles til rådighed mod køb af mødepakker / forplejning og her er det vigtigt, at vi ikke driver konkurrenceforvridende virksomhed.

Strategi- og fremtidsvisionsproces startes op med forventeligt tre temaer / grupper efter påsken 2023 – Disse grupper skal være med til at sætte retningen for arbejdet frem mod tilbagemelding til Rådmanden / Aarhus Kommune – Fristen for tilbagemelding er i løbet af juni 2023.

Butikken mod gaden er ved at blive indrettet til Café – Butikken har allerede oplevet stigende salg af genbrug.

Vi vil eventuelt søge fondsmidler til opgradering af Café og køkkenfaciliteter.

Vi vil fortsat arbejde med at sikre åben dialog med medlemmer og frivillige – Vi har en fælles kærlighed for KlostergadeCentret og livet i huset.

Vi skal have valgt nye medlemmer til bestyrelsen – Tak til dem der har ydet en kæmpe indsats men har valgt at stoppe i bestyrelsessammenhæng.

Særlig tak til Anette Poulsen for en stor og flot indsats – Vi er glade for, at vi stadig må trække på dig.

Hans nævner de tre grupper, som vi søger deltagere til – Lister bliver lagt frem og alle er velkomne til at skrive sig på.

Tak for et spændende år og vi glæder os til det nye års mange og spændende muligheder.

Tak for ordet.

Mvh.

Hans Skou.

Efter debat blev beretningen godkendt.

Der blev fremlagt lister vedrørende frivillige grupper.

Gruppe 1: Hvordan styrker og bevarer vi frivilligheden i KlostergadeCentret?
Gruppe 2: Hvordan åbner vi KlostergadeCentret op for byen og for flere, nye brugere – Herunder eventuelt brugere som pt. er seniorer.
Gruppe 3: Hvordan bliver vi stærkere på kommunikation og stærkere til at gøre opmærksom på, at KlostergadeCentret eksisterer?

Pt. er grupperne bemandet således:

Gruppe 1: En person tilmeldt.
Gruppe 2: Syv personer tilmeldt.
Gruppe 3: En person tilmeldt.

Ad 4.                   Regnskab

Det reviderede regnskab blev fremlagt af Inger Lohfeld Andersen og Hanne H. Mikkelsen.

Der blev spurgt ind til flere poster på regnskaberne. Dette blev besvaret på tilfredsstillende måde.

Der blev opfordret til, at alle foreninger i KlostergadeCentret benytter og støtter op om Caféen. Der var igen roser til alle i Caféen.

Herefter blev begge regnskaber godkendt enstemmigt.

Posterne i budgettet KlostergadeCentret blev fremlagt af Hanne, Inger og Hans.
Flere medlemmer havde behov for svar vedrørende “andre indtægter i budgettet”. Hanne vil undersøge det hos Huset Venture. Herefter bliver svaret tilføjet referatet.

Ad 5.                   Indkomne forslag

Blev flyttet til efter punkt 2.

Ad 6.                   Valg

a) Formand Hans Skou – Villig til genvalg.
b) Anette Poulsen – Ønsker ikke genvalg.
c) Inge Vibeke Nielsen – Villig til genvalg.
d) Leif Bardino – Ønsker ikke genvalg.
e) Suppleant 1: Frank Overgaard Jensen
f) Suppleant 2: Lars Held Pedersen (tidligere suppleant. Nu indtrådt i bestyrelsen for Søren Fomsgaard.


Formand Hans Skou, blev genvalgt for 2 år.
Bestyrelsesmedlem Inge Vibeke Nielsen blev genvalgt for 2 år.
Bestyrelsesmedlem Frank Overgaard Jensen blev valgt for 2 år.
Bestyrelsesmedlem Inger Lohfeldt Andersen blev valgt for 2 år.
Suppleant: Hanne Damm blev valgt for 1 år.
Suppleant: Kristian Jensen blev valgt for 1 år.

Alle med akklamation.

Formanden Hans Skou takkede Anette Poulsen for hendes arbejde i bestyrelsen. 

Ad 7.                   Eventuelt

Inger Danielsen påtænker at starte daghøjskolen igen til næste år.

Bestyrelsen ser efter konstitueringen således ud:

Formand: Hans Skou.
Næstformand: Lisbeth Lautrup Knudsen.
Kasserer: Inger Lohfeld Andersen.
Sekretær: Inge Vibeke Nielsen.
Bestyrelsesmedlem: Else Grøn.
Bestyrelsesmedlem: Frank Overgaard Jensen.
Bestyrelsesmedlem: Lars Held Pedersen.
Suppleant: Hanne Damm.
Suppleant: Kristian Jensen

Første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen er onsdag den 12. april kl. 11.

Referent
Inge Vibeke Nielsen

Aarhus, den 1. april 2023

Scroll to Top