Vedtægter

Vedtægter for
”Foreningen KlostergadeCentret ved Århus Pensionistsamråd”

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Foreningen KlostergadeCentret ved Århus Pensionistsamråd”.
Foreningens hjemsted er Århus Kommune.

§ 2 Formål

  • at skabe en platform for et sundt og aktivt liv – HELE LIVET med særlig fokus på folk på 60 år og derover.
  • at arbejde for et aktivt medborgerskab og et socialt medansvar. Det betyder bl.a., at foreningen
    deltager aktivt i projekter med et socialt sigte.
  • at drive KlostergadeCentret og fungere som paraplyorganisation for klubber og foreninger.
    Det betyder bl.a., at KlostergadeCentret bistår ved oprettelse og vedligeholdelse af klubber/foreninger, idrætshold, studiekredse, hobbyaktiviteter m.m.
  • at varetage den daglige drift af KlosterCaféen via en ansat køkkenleder og frivillige eller via bortforpagtning.
  • at KlostergadeCentret støtter og fremmer det frivillige arbejde. Frivilligt arbejde indgår som et væsentligt fundament i foreningens virke.

§ 3 Værdier
Foreningens værdigrundlag er, at al livskraft skabes ved at blive mødt med respekt og åbenhed i et værdigt samspil.

§ 4 Medlemskab
4.1 Som medlem kan optages alle, der kan gå ind for foreningens formål.
4.2 Alle, der deltager i klubber/foreninger skal være personligt medlem.
4.3 Gæsteforeninger som lejlighedsvis benytter KlostergadeCentret skal tegne et medlemskab svarende til et personligt medlemskab.
4.4 Medlemskab er gældende, når betaling er registreret af KlostergadeCentret.
4.5 Indmeldelse kan ske hele året. Medlemskab følger kalenderåret.
4.6 Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen og fornys hvert år i januar måned.
4.7 Eksklusion kan ske, hvis et medlem eller en forening modarbejder KlostergadeCentrets vedtægter og/eller husreglement.

§ 5 Generalforsamlingen
5.1 Generalforsamlingen er højeste myndighed.
5.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. Indkaldelsen sker på hjemmesiden (www.klostergade.dk), Facebook og ved opslag på KlostergadeCentret med fire ugers varsel.
5.3 Møde- og stemmeberettiget på generalforsamlingen er ethvert medlem, der kan fremvise gyldigt medlemskort. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
5.4 Ved valg skal der, hvis der bringes flere i forslag, end der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. Der skal stemmes på det antal personer, der skal vælges.
5.5 Som formand og næstformand kan ikke vælges repræsentanter fra Aarhus Kommune.
5.6 Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab
5. Budget
6. Indkomne forslag
7. Valg
8. Eventuelt

5.7 Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslag om vedtægtsændringer fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.
5.8 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.
5.9 Vedtægter kan ændres med 2/3 flertal af de fremmødte på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
6.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. Generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter modtagelse af anmodningen.
6.2 Indkaldelsen sker på hjemmesiden (www.klostergade.dk), Facebook og ved opslag på KlostergadeCentret med to ugers varsel med angivelse af motiveret dagsorden.

§ 7 Bestyrelsen
7.1 Bestyrelsen for ”Foreningen KlostergadeCentret ved Århus Pensionistsamråd” består af 7 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode. Bestyrelsen skal til enhver tid være bredt sammensat med repræsentanter fra forskellige brancher og med forskellige kompetencer og erfaringer.
7.2 Der vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode.
7.3 Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
7.4 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes første bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer.
7.5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
7.6 Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder til bestyrelsesmøder.
7.7 Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt. Derudover kan formanden indkalde til møde så ofte, det findes nødvendigt, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt fremsætter ønske herom.
7.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
7.9 Der udarbejdes referat fra møderne.
7.10 Bestyrelsen ansætter den daglige leder.
7.11 Bestyrelsen er ansvarlig overfor Århus Kommune for anvendelse af det modtagne tilskud.

§ 8 Daglig ledelse
Den daglige leder varetager foreningens ledelse under ansvar over for bestyrelsen og efter de af bestyrelsen fastsatte vilkår.

§ 9 Økonomi, regnskab og revision
9.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.
9.2 Regnskab revideres af den af generalforsamlingens valgte revisor.
9.3 Hvert år vælger generalforsamlingen en registreret revisor.

§ 10 Tegningsregler og hæftelse
10.1 ”Foreningen KlostergadeCentret ved Århus Pensionistsamråd” tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller sammen med den daglige leder af sekretariatet i forening.
I tilfælde af formandens fravær tegnes ”Foreningen KlostergadeCentret ved Århus Pensionistsamråd” af næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller sammen med den daglige leder i forening.
10.2 Bestyrelsen hæfter ikke personligt, men alene med den til enhver tid værende formue medmindre der er tale om retsstridig handling. Det er alene foreningens formue, der hæfter for foreningens forpligtigelser.
10.3. Ved udmeldelse af foreningen har man ikke krav på foreningens formue.

§ 11 Opløsning
Opløsning af ”Foreningen KlostergadeCentret ved Århus Pensionistsamråd” skal vedtages med 2/3 majoritet på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Den først afholdte skal være en ordinær generalforsamling. I tilfælde af opløsning træffer den ekstraordinære generalforsamling i samråd med Århus Kommune beslutning om, til hvilket almen velgørende/almen nyttige formål, der matcher foreningens formål, midler og ejendele skal overdrages fra ”Foreningen KlostergadeCentret ved Århus Pensionistsamråd”. Ingen medlemmer har krav på andel af overskuddet.

Vedtaget på generalforsamlingen den 22. juni 2021

Scroll to Top